จำหน่ายโปรแกรมบัญชี
  • หมายเลขประกาศ : 008480
  • คอมพิวเตอร์ Server
  • ซอฟแวร์ โปรแกรม
  • 30 มิ.ย 2558 09:52:03
  • 30 มิ.ย 2558 09:52:03
  • 722 ครั้ง
30 มิ.ย 2558 09:52:03
คอมพิวเตอร์ Server, ซอฟแวร์ โปรแกรม

Double Pine Software ERP Software โปรแกรมบัญชี MAC-5 วิเคราะห์ เจาะลึกต้นทุน

Double Pine Software

ERP Software ต้นทุนดิ้นไม่หลุด เรารื้อจนเจอ

โปรแกรมบัญชี MAC-5 วิเคราะห์ เจาะลึกต้นทุน โปรแกรมบัญชีดีดี

สำหรับนักบัญชีมืออาชีพการันตี! ทุกธุรกิจ ต้องมี
ช่วยควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายในองค์กร

แสดงผลวิเคราะห์เป็นผลทางสถิติที่ชัดเจนแม่นยำ สำหรับผู้บริหารที่ต้องการข้อมูล
ในการตัดสินใจ

* ระบบเฉพาะรองรับหลายประเภทธุรกิจ เช่น Manufacturing, Trading, Construction, Steel, Wood รองรับระบบ POS, Barcode ฯลฯ

* ประยุกต์ใช้ข้อมูลได้หลากหลาย เช่น ยอดขายตามช่วงเวลา ตามลูกค้า ตามสินค้า ตามประเภทงานต่างๆ วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าในแต่ละงาน เป็นต้น

* ระบบทำงานรวมกัน ทั้งระบบบัญชีแยกประเภท ระบบภาษี ระบบเจ้าหนี้ และลูกหนี้การค้า ระบบสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิต ง่ายเมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูล

* สามารถพิมพ์รายงานมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น งานภาษี งานสรรพากร Stock card รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย เอกสารยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 รวมถึงแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* ใช่รวมกับโปรแกรมอื่นได้ เช่น POS Payroll หรือระบบ E-banking

* ต่างสาขาก็เรียกใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ผ่านระบบ Terminal

* มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นกว่าโปรแกรมต่างประเทศ ซึ่งจะติดปัญหาเรื่องระบบรายงานภาษี การแก้ไข ปัญหาที่ล่าช้า รวมทั้งค่าบริการรายปีค่อนข้างสูง

* สามารถแนะนำปรับการทำงานของโปรแกรมให้มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบการทำงานจริงได้

* รองรับการซื้อขายแบบ BOI และ Non BOI

* สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีย้อนหลังได้ 5 ปีเต็ม

* สามารถปรับแต่ง เพิ่มเติม แก้ไข แบบฟอร์มและรายงานในโปรแกรมได้ไม่จำกัด

* รองรับสินค้าประเภท Serial และ lot สามารถเก็บต้นทุนจริงของสินค้าแต่ละ Lot ที่ซื้อ ขาย และผลิต

* สามารถเก็บต้นทุนแยกตาม Job ตามแผนก ตามโครงการ และ ตาม Cost Center และรองรับการเก็บ
ต้นทุนเข้า เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นต้นทุนที่แท้จริงhttp://www.doublepine.co.th/product/product.php?cate_sr=1

บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด โทร 02-515-0600 กด 1

Email : marketing@doublepine.co.th

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี, โปรแกรมบริหารกลยุทธ์, โปรแกรมบริหารทุนมนุษย์, Software ช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุน, Double Pine Software, โปรแกรมบัญชี


สงวนสิขสิทธิ์ ©2015 การโฆษณา.ไทย 
ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี ลงโฆษณา