จำหน่ายโปรแกรมบัญชี
  • หมายเลขประกาศ : 008467
  • คอมพิวเตอร์ Server
  • ซอฟแวร์ โปรแกรม
  • 2 มิ.ย 2558 10:31:01
  • 2 มิ.ย 2558 10:31:01
  • 837 ครั้ง
2 มิ.ย 2558 10:31:01
คอมพิวเตอร์ Server, ซอฟแวร์ โปรแกรม

Double Pine Software Software ERP เพื่อการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

Double Pine Software

Software ERP เพื่อการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลสำหรับผู้บริหารDouble Pine Softwareโปรแกรมบัญชีเพื่อการวิเคราะห์เจาะลึกต้นทุนสำหรับผู้บริหาร

เหมาะสำหรับ ทุกธุรกิจ ช่วยควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายในองค์กร

แสดงผลวิเคราะห์เป็นผลทางสถิติที่ชัดเจนแม่นยำ

* มีระบบงานรองรับหลายประเภทธุรกิจ เช่น Manufacturing, Trading, Construction, Steel, Wood รองรับระบบ POS, Barcode ฯลฯ

* เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกมิติมากรูปแบบและเลือกปรับการวิเคราะห์ได้เอง เช่น ยอดขายตามช่วงเวลา ตามลูกค้า ตามสินค้า ตามประเภทงานต่างๆ วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าในแต่ละงาน เป็นต้น

* ระบบเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันทั้งระบบบัญชีแยกประเภท ระบบภาษี ระบบเจ้าหนี้ และลูกหนี้การค้า ระบบสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิต

* สามารถพิมพ์รายงานมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น งานภาษี งานสรรพากร Stock card รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย เอกสารยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 รวมถึงแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย

http://www.doublepine.co.th/product/product.php?cate_sr=1

บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด โทร 02-515-0600 กด 1

Email : mp.dp@doublepine.co.th
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี, โปรแกรมบริหารกลยุทธ์, โปรแกรมบริหารทุนมนุษย์, Software ช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุน, Double Pine Software, โปรแกรมบัญชี


สงวนสิขสิทธิ์ ©2015 การโฆษณา.ไทย 
ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี ลงโฆษณา